Shizuko Hoshi

Shizuko Hoshi is an American actress and theatre director living in Southern California. She is a graduate of Tokyo Women's College and University of Southern California.